Cấp độ thành viên

KHÁCH HÀNG

VIP 0

VIP 1

VIP 2

VIP 3

Tổng giao dịch tích lũy

< 100 triệu

100 -> 300 triệu

300 -> 800 triệu

800 -> 1.5 tỷ

Chiết khấu phí mua hàng

0%

5%

10%

15%

Chiết khấu phí vận chuyển TQ-VN

0%

0.5%

1%

1.5%

Đặt cọc tối thiểu

80%

75%

70%

65%KHÁCH HÀNG

VIP 4

VIP 5

VIP 6

VIP 7

VIP 8

Tổng giao dịch tích lũy

1.5 tỷ -> 2.5 tỷ

2.5 tỷ -> 5 tỷ

5 tỷ -> 10 tỷ

10 tỷ -> 20 tỷ

> 20 tỷ

Chiết khấu phí mua hàng

20%

25%

30%

35%

40%

Chiết khấu phí vận chuyển TQ-VN

2%

2.5%

3%

3.5%

4%

Đặt cọc tối thiểu

60%

55%

50%

45%

40%

Bài viết cùng chuyên mục